Översikt

Klicka på bild för att förstora

Mera i detalj

Skapa ett möte

Bjuda in deltagare (Kallelse)

Öppna mötet

Checka in deltagare till mötet

Andra funktioner (Chat, ljud bild…)