Tel.samtal med kommun angående projektet 27 april kl. 15.45

De sade att jag skulle skicka e-post till bygglov@norrköping.se 

Tel.samtal med samhällsbyggnadskontoret 22 sept. kl 14.30.

Redogjorde för läget (intresserad av att återuppta ärendet) och angav handläggare samt diarienummer på detsamma. De lovade att någon skulle höra av sig till min tel. inom 48 timmar.

Uppringd av bygglovskontoret 23 sept kl 09.20

Efter diskussion kom vi fram till att det bästa vore om handledaren (Louise Lindroth) som handlade ansökan om strandskyddsdispens 2018 tar kontakt med mig för disk. om hur vi går vidare. De lovade att be Louise ta kontakt med mig.

Ringde Louise Lindroth direkt 20 okt på em.

Hon kom ihåg min tidigare ansökan (visste inte om jag eller hon skulle ringa)

Vi bestämde att jag skickar underlag så tittar hon på detta och återkommer.

Louise Lindroth ringde Gunilla 4 nov. kl. 11

Strandskyddsdispens beviljas (skickar papper). Det år nu OK att ansöka om bygglov.

Det nya huset blir huvudbyggnad och Fiskartorpet kompletteringsbyggnad. Det enda som hon såg i vårt underlag var att ett av sovrummen hade för litet fönster

(för lite ljus i ni rummet), kan döpas om till Kontor om fönsterstorlek bebehålles. 

Tel.samtal Louise Lindroth 2021-11-17 kl 15.30.  Tel: 011-151401


Strandskyddsdispens beviljas. Ska först gå till Länstyrelsen ….

Dispensen gäller 2år.

Det finns nu 2 vägar att gå.


Strndskyddsdipensen beviljas och betalas, c:a 8500. Dispensen gäller 2år.

Därefter kan ansökas om bygglov ämnas in som en separat handling.


Strandskyddsdispensen vilar i väntan på att vi lämnar in ansökan om bygglov.

Ärendet handhas då som ett gemensamt ärende.

Skulle vi backa från att bygga huset anmäler vi detta och hela ärendet avskrives. Kostnad = 0kr.

Vill man bygga senare får man börja om från början.


Vi  (jag) beslutade oss för att gå efter det andra alternativet.


Jag skickar över mitt utkast (https://jetcon.se/bygglov.pdf) till bygglovshandling till henne som info.

Tel.samtal Louise Lindroth 2021-12-03kl 15.30.  Tel: 011-151401


Förhansbesked behövs inte (är ett pågåene ärende Med ny huvudbyggnad kompletterad med "Fiskartorpet"

Planavgift utgår ej.

Befintlig avstyckningskarta duger, ingen ny behöver upprättas.

Att Ring 2:3 byter ägare spelar ingen roll för kommunen. Bygglovet skickas och betalas av Gunilla. Man får bygga på annnans tomt.

Vi anger ärendenummer för befintlig ansökan,så får Lousie bygglovsansökan.

Minireningsverk? Nu finns tankar om att bädd kanske är bättre, då detta räver mindre underhåll änminireningsverk. Det är miljö ... kontoret som bestämmer. I H&G:s offert ingår denna ansökan.Tel.samtal Louise Lindroth 2022-02-23kl 16.25.  Tel: 011-151401

Bygglov.  kan lämnas in via hemsida eller direkt till Louise, som då lägger in det under strandskyddsdipens.

Fritid eller Villa. Louisxe tycker fritid. Disk om detta. Tillgänglighet och isolering skiljer.

Man kan uppfylla kraven även om man väljer fritid. Rüdow tycker tvärtom.

Vi kom överens om att vi skicka in underlagen till Lousie.


Jet skickade ett mail till Lousie 24/2 där jag skriev; Fritid blir bra och att jag skickar in underlag när vi diskuterat med Cecilia

28/2 -22

6 april 22

Tel.samtal Louise Lindroth 10/3-22 kl. 14.40

Verkar OK med bygglov

Frågade vem som ska vara kontrollansvarig - Stefan Rüdow

Trodde inte att bygglovet skulle ta mer än (2-) -  3 veckor.


31/3-22

Telsamtal miljökontoret 6 april 22 kl. 13.25

Önskade uppgift om när avloppsgodkännandet kan vara klart. Fickej svar diekt utan de återkommer så fort som möjligt.

30/3-22

Avlopp besiktning på Fiskartorpet Johar Grundström (011-152432) på miljökontoret. 2202-04-12 kl. 13.30

Även Arne Bolin var närvarande

Normal skyddsnivå >100m från strand

Jet återkommer med besked om normal eller hög standard (kräver annat minireningsverk än det i ansökan angivna (Graf Basic som kräver kemikalier och serviceavtal,)

Johar kan godkänna bägge alternativen eller ett av dom.

Johar meddelar Louise när ansökan godkänd.  Han anger Besiktning vartannat år.

Nodra kan ställa krav på möjlighet för slamsugningsbil att komma ner till Fiskartorpet.

Avloppsgodkännandet kostar drygt 8000kr.

Tel.samtal Kalle 13/4-22 kl 17.17

Inte pigg på att gräva ”uppåt” till diket, en extra pump etc.

Han sade att det finns ett reningsverk - Mälaren (utan kemikalier) som klarar hög skyddsnivå.

Han kollar hos sig och jag kollar med Johar om detta är ett vettigt alternativ.

Tel.samtal Joar 14/4-22 kl 08.45

OK att använda Mälaren reningsverk för högre skyddsklass, då får vi den "väg" som angavs i ansökan.

Jet kollar med Kalle om Mälaren är OK och maila sedan Johar med besked. Johar ändrar då ansökan och bevijar med den väg som står i ansökan.

Mail till Kalle  14/4-22 om önskan att få använda Mälaren och i så fall vilken typ.


Tel.samtal Kalle  19/4-22  kl. 14.00 påminde om OK med Mälaen reninsverk. kalle skulle återkomma

Tel.samtal Kalle 22/4-22  kl. 16.00 Reningsverk Mälaren (för ett hushåll) är OK 

Tel.samtal Joar 25/4-22  kl. 08.47 Meddelade; Reningsverk Mälaren (för ett hushåll)

Det är OK, men han vill ha ett mail om detta.

 

25/4

Tel.samtal Lousie Lindroth 25/4-22  kl.  16.15, Har läst mailet och fixar strandsskyddsdispens i veckan

Meddelat nedanstående per telefon att projektet har avbrutits:


 1. Micke Adilfsson Lindalens Trä. 0702068042
  (Konstruktionsritning limträbalk, ingen kostnad för oss)
  OK 26/4 kl. 09.25


 2. Kalle Moberg Häv & Gräv. 0709-71 15 67
  (Pålningskontroll, Lennart Adestam 070581055 - ej tagit upp med Kalle)
  OK 26/4 kl. 09.20

 3. Ludde (Fredrik Gustavsson) TGs rör.  0702-390359
  OK 26/4 kl.09.25

 4. Rickard Thormeyer TGs el 072-7306807
  OK 26/4 kl. 11.40

 5. Stefan Rüdow - kontrollansvarig. 070-3493344
  OK 26/4 kl. 11.30Därefter skickat följande text i mail till var och en.


Nybygge på fastighet Ring 2:3 Fiskartorpet

 

Med tanke på det oroliga/osäkra läget som uppstått nyligen och som ingen vet om/när det kommer att återgå till mer normala förhållanden, ser vi det (efter samråd i familjen) nu som svårt att fullfölja detta projekt, med rimlig möjlighet för oss att ha kontroll över såväl ekonomi som tidsåtgång.

 

Vi har därför sett oss tvungna att avbryta projektet. Vi vill tacka er alla för det stöd och hjälp ni gett oss, det har varit ett nöje att ta fram det liggande förslaget till nybyggnad tillsammans med er. 

 

Vi avser nu att göra klart inneliggande ansökan om strandskyddsdispens samt godkännande av avlopp, för att underlätta så att vi i någon form kan gå vidare längre fram.

 

Kanske ges det möjlighet till samarbete framöver.

 

 Norrköping 2022-04-26

 

 Jan-Erik Törnblom

Brev från Joar Grundsröm 27/4-22 med avlöppsgodkännande

Mail från Lousie Lindroth 3/5-22 

Strandskyddsdispens beviljat 28/4-22. Länstyrelsens godkännande 5/5-22

Papperskopia på standskyddsdispens, länstyrelsns godkännande samt avloppsgodännande finns i kassaskåpet i källaren.